تبلیغات

دانلود مرورگر کریپتوتب کسب بیتکوین رایگان

وبلاگ-کد لوگو و بنر
آشیانه ایرانیان

آشیانه ایرانیان

کسب درامد واقعی و منطقی

1397/11/20


همه چیز درباره بیت کوین و استخراج آن


خالــق اصلــی بیــت کویــن پــس از ارائــه مقالــه خــود در ســایت com.metzdowd مدتــی بــا تیــم توســعهدهنده بیتکویــن همــکاری کـرد و سـپس بهطـور ناگهانـی در سـال 2011 از نظرهـا پنهـان شـد و هرگـز دیگـر پیامـی ارسـال نکـرد. تـا بـه امـروز نیز هیـچ کـس از ماهیت واقعـی او خبـر نـدارد. تنهـا نکتـهای کـه در مـورد فـرد یـا افـرادی کـه بـا نـام ساتوشـی ناکاموتـو مقالـه بیتکویـن را منتشـر کردنـد و اسـاس و بنیـان ایـن پـول رمزنـگاری شـده را شـکل دادهانـد میدانیـم ایـن اسـت کـه او مالـک یـک میلیـون از کل بیسـتویک میلیـون بیتکویـن قابـل اسـتخراج در شـبکه اسـت. حتـی او نیـز هیـچ گونـه کنترلـی بـر ایـن پول مجـازی نـدارد


روشهای کسب درآمد از بیتکوین :

بـا توجـه بـه فراگیـر شـدن ارزهـای رمزپایـه هـر روز طیف وسـیعتری از مـردم بـه سـمت سـرمایهگذاری روی بیتکویـن و ارزهـای مشـابه دیگــر گرایــش پیــدا میکننــد. امــروزه میتــوان قیمــت بیتکویــن را یکــی از غیرقابــل پیشبینیتریــن عوامــل در زمینــه معاملــه ایــن ارز دیجیتـال دانسـت. تغییـرات قیمـت بیتکویـن بـه حـدی اسـت کـه یــک لحظــه تعلــل و تاخیــر در خریــد و فــروش آن، ممکــن اســت چندیـن دالر سـود یـا زیـان بـرای خریـدار و فروشـنده ایجـاد کنـد. از ایــن رو ســرعت و دقــت عمــل دو عامــل بســیار مهــم در تمــام معامـات بیـت کویـن هسـتند

هــر کســی میتوانــد بــا اجــرای نرمافــزار روی ســختافزاری ویــژه، یـک اسـتخراجکننده بیتکویـن باشـد. نـرم افـزار اسـتخراج، بـه انتشـار تراکنشهـا در شـبکه P2P ،گـوش فـرا داده و اقدامـات مقتضـی جهـت پـردازش و تاییـد ایـن تراکنشهـا را انجـام میدهـد. اسـتخراجکنندگان بیتکویـن بـه ایـن دلیل بـه ایـنکار میپردازنـد که کارمـزد تراکنشـی را کـه کاربـران بـرای پـردازش سـریعتر از تراکنشهـای خـود میپردازنـد دریافـت نمـوده و نیـز بیـت کوینهـای تـازه تولیـد شـده را بـر طبـق یک فرمـول ثابـت بـه جریـان اندازنـد

در اوایــل عمــر بیتکویــن، هــر کســی میتوانســت بــا اســتفاده از CPU کامپیوتـرش، یـک بـاک جدیـد پیـدا کنـد. هـر چـه بر تعـداد اسـتخراج کننـدگان افـزوده شـد، دشـواری یافتـن بالکهـای جدیـد هـم بهشـدت زیـاد شـد تـا جایـی کـه امـروزه تنهـا روش اسـتخراج مقرونبهصرفـه را بـا اسـتفاده از سـخت افزارهـای خـاص، بـهکار میگیرنـد . امـا راه دیگـر کسـب درآمـد از طریـق بیتکویـن اقـدام بـه خریـد و فروش آن در صرافی ً هــای مخصــوص ایــن کار اســت کــه درواقــع کامــا مشــابه بـازار بورسهـای بیـن المللـی میتـوان از آن کسـب سـود نمـود . اگرچـه نوسـانات بسـیار شـدیدی کـه در بـازار ارزهـای رمزپایـه وجـود دارد آنرا به یـک بـازار بهشـدت خطرنـاک و بـا ریسـک بـاال تبدیـل نمـوده اسـت

کسـانی کـه مایـل بـه ورود بـه ایـن بـازار هسـتند بایـد بداننـد کـه پیش از هـر کاری ابتـدا بایـد یـک کیـف پـول مخصـوص نگهـداری بیتکویـن کــه مطمئــن و قابــل اطمینــان باشــد تهیــه کننــد. ایــن کیــف پولهــا کــه اصطالحــا بــه والــت )Wallet )معــروف هســتند انــواع مختلفــی دارنــد کــه شــامل کیــف پولهــای نگهــداری گــرم )Storage Warm ) و نگهــداری ســرد )Storage Cold )هســتند از انــواع اول میتــوان بــه والتهـای نرمافـزاری قابـل نصـب بـر روی کامپیوتـر و یـا تلفـن همـراه اشــاره نمــود و مثــال والتهــای ســرد هــم مشــابه والــت کاغــذی و یــا والتهـای سـخت افـزاری هسـتند. از بهتریـن ایـن والـت هـا کـه بسـیار ایمـن و تقریبـا غیـر قابـل نفـوذ هـم هسـتند همـان والتهـای کاغـذی و یــا والتهــای ســختافزاری هســتند زیــرا والتهایــی کــه بــر روی سیسـتمهای کامپیوتـری و یـا تلفنهـای همـراه بهصـورت نـرم افـزاری نصـب میشـوند بـه راحتـی قابـل هـک شـدن هسـتند

مـورد بعـدی اسـتفاده از یـک صرافـی آنالیـن بـرای خریـد بیتکویـن و انتقـال آن بـه کیـف پـول شـخصی اسـت. بـرای مـا کـه در ایـران زندگی میکنیـم کـه واحـد پـول رسـمی کشـور ریـال اسـت دو راهحـل بـرای خریــد آنالیــن بیتکویــن وجــود دارد. راه اول این ً کــه مســتقیما از یــک صرافـی آنالیـن داخلـی خریـد انجـام شـود و راه دیگـر اینکـه از طریـق یــک صرافــی آنالیــن ابتــدا ریــال بــه دالر تبدیــل شــده و درواقــع دالر مجـازی خریـداری شـود و سـپس بـا ارسـال ایـن دالر مجـازی بـه یکی از سـایتهای صرافـی آنالیـن خارجـی کـه بهصـورت یـک بـازار بـورس  بینالمللـی فعالیـت می ً کننـد دقیقـا مشـابه یـک سـهامدار بـازار بـورس بـه خریـد و فـروش )Trade )بیـت کویـن و یـا دیگـر ارزهـای مجـازی پرداخت
درواقـع دو حالـت بـرای خریـد بیتکویـن امـکان پذیـر اسـت یـک راه کــه بــه آن Exchange هــم میگوینــد بــا تبدیــل مســتقیم ریــال و یــا دالر بــه بیتکویــن از طریــق همیــن صرافیهــای آنالیــن اســت کــه ً درواقــع کامــا مشــابه همــان تبدیــل ارز رایــج بــه ارزهــای بینالمللــی ً اســت و راه دوم کامــا مشــابه یــک ســهامدار بــورس بــا ثبــت نــام در صرافیهــای آنالیــن )Market )و انجــام معامــات )Trade )مربــوط بــه خریـد و فـروش بیـت کویـن.

پـول در گـذر اعصـار، ناملموستـر، مجازیتـر و دیجیتالتـر شـده اسـت و رونـد تکاملـی چنـد هـزار سـالهای را طـی کـرده اسـت تـا اکنـون که به مفهـوم بیتکویـن رسـیده اسـت. پـول میتوانـد نشـانهای از هـر عصـر و روزگاری باشــد و آخریــن فناوریهــا و سیســتمهای مالــی و مبادلــهای روزگار خـودش را یـدک بکشـد. در عصـر آهـن بایـد شـاهد سـکههای فلــزی و در عصــر دیجیتــال شــاهد بیتکویــن باشــیم. اجــازه بدهیــم مـروری بـر تاریخچـه پـول و سـکه داشـته باشـیم

هـزاره 3 پیـش از میـاد: بـرای نخسـتین بـار در اسـناد مکتـوب ناحیـه میــانرودان اســت کــه پــول مورداشــاره قــرار میگیــرد
ســده 7 پیــش از میــاد: کشــور باســتانی لیــدی نخســتین ســکههای فلــزی همســان را ارائــه میکنــد
سـده 5 پیش از میالد: شهر-کشـور اسـپارت در یونان اسـتفاده از سـکههای طـا را بـه دلیـل مغایرتش بـا روحیه جنـگاوری ممنـوع میکند
سده 3 پیش از میالد: امپراتوری روم ضرب سکهها را آغاز میکند. سـده 5 پـس از میـاد: بـا سـقوط رم، اسـتفاده از پـول در غـرب کاهـش مییابــد
سـده 9 :پیدایـش فئودالیسـم )زمینسـاالری( در اروپـا تمایـل به اسـتفاده از پـول و بازرگانـی را کاهـش میدهـد. سـده 12 :بازرگانـی در اروپـا دوبـاره جـان میگیـرد؛ در شهر-کشـورهای ایتالیـا یـک سـامانه بانکـی پدیـد میآیـد

ســده 13 :کوبــای خــان )از نــوادگان چنگیــز و بنیانگــذار سلســله مغولهــا در چیــن( نخســتین پــول کاغــذی را معرفــی میکنــد کــه »چائـو – Chao »نـام دارد و بـه پـول اصلـی سراسـر چین تبدیل میشـود. سـده 15 :بـرات یـا حوالـه اختـراع میشـود؛ بازرگانـان سـیار میتواننـد آنرا در شـهرهای گوناگـون در ازای زر بازخریـد کننـد. سـده 16 :انباشـت نقـره و طـای پرتغـال و اسـپانیا تـورم گسـتردهای را پدیـد مـیآورد. سـده 15 :بـرات یـا حوالـه اختـراع میشـود؛ بازرگانـان سـیار میتواننـد آنرا در شـهرهای گوناگـون در ازای زر بازخریـد کننـد. سـده 16 :انباشـت نقـره و طـای پرتغـال و اسـپانیا تـورم گسـتردهای را پدیـد مـیآورد
سال 1690 میالدی: کنگره اقلیمی امریکا )Congress Continental American )پــول کاغــذی منتشــر میکنــد امـا بـرای پشـتیبانی از ایـن پـول طـای بسـیار کمـی در اختیـار دارد. 1787 :قانـون اساسـی ایـاالت متحـده اسـتفاده از هـر پولـی غیـر از طـا و نقــره را ممنــوع میکنــد.


1 میلیون سکه مجازی

اگــر حتــی یــک مــورد از ویژگیهــای سیســتم بانکــی و مالــی کنونــی )بــه ویــژه در ســطح بینالمللــی( شــما را ناخشــنود میکنــد، شــاید از خودتــان پرســیده باشــید کــه فناوریهــای وب چــه راهکاری بــرای بهبـود سیسـتم کنونـی پیـشرو مینهنـد. امـا وب و ابزارهـای آن بـرای بانــکداران ناآشــنا نیســتند. پــس شــاید وب نمیتوانــد راهکار بهبــود نارســاییهای کنونــی باشــد، زیــرا هماکنــون بانکهــا بــه گســتردگی از فناوریهــای وب اســتفاده میکننــد. یــا شــاید هــم راهکارهایــی کــه وب بــرای بهبــود اساســی وضــع موجــود ارائــه میکنــد، بهطــور گزینشــی
 
برگرفتــه شــدهاند. اگرچــه راهکاری کــه بیتکویــن )bitcoin )پیــشرو مینهـد، جایگزیـن سیسـتم مالـی کنونـی اسـت، بهسـادگی بهبوددهنـده آن نیســت، زیــرا هنــوز در ســالهای آغازیــن خــود اســت و ناچــار بــه همزیســتی بــا سیســتم ســنتی اســت


گزارش تصویری از معدن بزرگ استخراج بیتکوین

 ارزش بیتکویــن روزبــهروز بیشــتر میشــود. در حــال حاضــر، ارز رایــج دنیـای دیجیتـال بـه باالتریـن حـد خـود رسـیده بهطـوری کـه هـر یـک کویـن بیشـتر از ده هـزار دالر قیمـت دارد. ایـن سـیر صعـودی در طـی چنـد مـاه اخیـر بهطـور دیوانـهواری شـتاب گرفتـه اسـت: حـدود یـک سـال قبـل هـر بیتکویـن کمـر از 1000 دالر قیمـت داشـت
شـاید ایـن بهتریـن خبـر بـرای معدنچیـان بیتکویـن باشـد. معدنچیـان بیتکویـن افـرادی هسـتند کـه مسـئول تولیـد و سـاخت بیتکوینهـای جدید هسـتند. زیرسـاخت معـادن آنها سـتون فقرات بیتکوین محسـوب میشــود. هــر کســی کــه در زمینــه پردازشهــای محاســباتی بهمنظــور کمـک بـه فرآینـد تراکنـش روی شـبکه فعالیـت میکنـد، بهعنـوان پاداش ایـن فرصـت را پیـدا میکنـد تـا بیتکویـن اسـتخراج کنـد. بـه بیـان سـادهتر، هـر فـردی کـه بتوانـد بـه سـرپا نگـه داشـتن و حیـات کاری شـبکه کمـک کنـد، در عـوض ایـن شـانس را دارد تـا صاحـب یک تکه جدیـد سـاخته شـده از پـول دیجیتالـی باشـد. بـه این ترتیـب، تمـام فرآیند به همـراه تجهیـزات مناسـب فوقالعـاده پرسـود و پرمنفعـت خواهـد بود. شـما میتوانیـد ماننـد خیلیهـای دیگـر در حالـی کـه در خانـه نشسـتهاید بیتکویـن اسـتخراج کنیـد. امـا شـرکتهایی کـه زمینـه فعالیـت اصلـی آنهـا اسـتخراج بیتکویـن اسـت، ارزش بسـیار زیـادی پیـدا کردهانـد. گفته میشــود ارزش برخــی از ایــن شــرکتها بــه دههــا میلیــون دالر میرســد. شـرکتهای فعـال در ایـن حـوزه مراکـزداده عظیـم یـا بـه اصطـاح معـدن درسـت میکننـد. میـزان برقـی که ایـن معـادن مصـرف میکننـد، فوقالعاده زیـاد اسـت. از طـرف دیگـر محاسـباتی کـه در آنهـا صـورت میگیـرد تـا طـای دیجیتـال اسـتخراج شـود، غیرقابـل تصـور و دور از ذهـن اسـت. بهتـر اسـت نگاهـی داشـته باشـیم بـه داخـل ایـن معـادن جدیـد دنیـای مـدرن... ایـن عکسهـا مربـوط بـه معدن "جنسـیس" اسـت. جنسـیس یک شـرکت اسـتخراج ابـری اسـت و بـه مشـتریان خـود اجـازه میدهـد بـا اسـتفاده از ابـر ایـن شـرکت بیتکویـن اسـتخراج کننـد؛ بـدون اینکـه نیـازی بـه خریـد تجهیـزات سـختافزاری خـاص و پیچیـده داشـته باشـند
 • نظرات() 
 • 1397/11/20

  برترین سایت های تفریحی و پیش بینی ورزشی همراه با جوایز نقدی


   سایت معتبر جهانی با با انواع آپشن ها

  گذراندان اوقات مفرح و سرگرم کننده با دو سایت جذاب
   
  انواع بازیهای متنوع
  انواع جوایز وبونس های روزانه و هفتگی و سالانه
  پشتیبانی زنده و انلاین
  تمام ورزشهای لایو و پیش بازی با هزاران نوع اپشن پیش بینی
  پخش زنده مسابقات
  لایسنس مجوز جهانی

  :سایت ایرانی معتبر

  برای مشاهده راهنما و فعالیت کلیک کنید


  سایت شماره دو سایت سرگرم کننده جهانی با جوایز میلیاردی 

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  

  آخرین پست ها


  نویسندگان


  نظرسنجی

  • بهترین روش کسب بیت کوین را از چه راهی معرفی می کنید


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها